| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت

دقت يك موضوع اصلي مورد علاقه براي روان شناسان و محققان رفتار حركتي است . صد  سال پيش ويليام جونز 1890 يكي از اولين و مشهور ترين روان شناسان تجربي مي نويسد: 

هر كسی ميداند كه دقت چيست. اين تعيين موقعيت به وسيله تفكر به روشي روشن و واضح در اهداف ممكن پشت سر هم يا تربيت تفكر مي باشد. تمركز كردن و چيزي را كانون توجه قراردادن از روي آگاهي به عنوان اصول اصلي هستند. 

اين از بعضي چيزها به منظور اين كه به طور مؤثر با ديگران همراه باشيم به وجود مي آيد.

انواع دقت :

اما آيا هر كسی ميداند توجه و دقت چيست؟همانطوركه نورمن (1976) و موري(1970)اشاره كرده اند. تعاريف متفاوتي از دقت وجود دارد و مردم از اين اصطلاح در روشهاي گوناگوني استفاده ميكنند .به هر حال خصوصياتي از اين پديده وجود دارد كه داراي اهميت مي باشند.

يكي از اين ها مفهوم دقت است كه محدود مي باشد: ما ميتوانيم فقط به يك چيز در يك زمان توجه نماييم يا در يك زمان يك چيز را مورد تفكر قرار دهيم . در اصطلاح رفتار حركتي ما قوياً محدود به تعدادي از چيزها هستيم كه در يك زمان ارائه شده ميتوانيم انجام دهيم. اگر چه بعضي ظرفيت ها مي توانند بر اين پيشي بگيرد.اگر فعاليت زيادي صورت گيرد.

خصوصيت مهم ديگر اين است كه دقت حالت انتخابي دارد:ما ميتوانيم بر روي يك چيزيا چيز ديگري تمركز كنيم اين مفاهيم متفاوت كه براي توضيح دقت استفاده ميشوند در بخش بعد به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

 

 

 

 

دقت و آگاهي

در تحقيق اوليه در تاريخ عمالكرد انسان همانگونه كه به وسيله اظهارات جيمز (1890) بيان شده است رفت با مفهوم آگاهي در ارتباط است كه به عنوان چيزي كه ما از آن در زمان داده آگاهي داريم تعريف ميشود.

باا اين وجود اصطلاح آگاهي به طور اخص . رفتار ناآگاهانه از توجه در طول دوره ريشه رفتار گرايي در آغاز قرن بيستم كاسته شده است.

اندازه گيري آگاهي مسئله ساز است چون در زمان تنها راه براي درك چيزي كه موضوع آگاهي ميباشد اين است كه خواسته شود تا در ذهن خود تحقيق كنند و اين براي رفتارگرايان حالت ذهني دارد تا اطلاعات را محاسبه كرده و به شكل تئوري در مي آورند . در سالهاي اخير مفهوم آگاهي در ميان روانشناسان و عصب شناسان احيا شده است.(كوهن اسكولر 1997 پسند و پترسون 199) روشهاي اندازه گيري مغزي به دانشمندان اجازه داده تا الگوهاي مفاليت مغزي را مشاهده كنند و انواع عيني از اطلاعات را در مقايسه با آنچه قبلا در اختيار داشته اند نشان دهند.

(پالمرز 1995) آگاهي همچنين به مفهوم پردازش كنترل شده در مقابل خودكار ارتباط برقرار ميكند .(در ادامه اين بخش بحث ميشود) عملكرد با حافظه را به طور مستقيم وغير مستقيم آزمايش مي كند. (رودريگرومك در موت 1993)و استفاده از اندازه گيري را به طور مجزا (ياكوبي يا لوسينال و جنيينگز 1997) يك تاثير مستقل از آگاهي و عدم آگاهي را در رفتار پيشنهاد ميدهند . براي مثال: پردازش خودكار (ناآگاهانه)در افراد بزرگسال به منظور ميرسد كه بهتر محافظت ميكند در حالي كه پردازش كنترل شده (آگاهانه) با كاهش سن حساس ميشود . خطاهاي عملكرد از قبيل لغزشهاي عملي به عنوان موقعيتهايي هستند كه عملكرد ناآگاهانه يا خودكار به طور موفقيت آميزي ايجاد نشده يا با حالت آگاهانه وپردازش كنترل شده همراه نشده است. 

دقت به عنوان تلاش و انگيزش

روش ديگر براي عملكردي كردن مفهوم دقت بر اساس اين ايده است كه مردم دقت را با توجه وظايفي از قبيل دريافت دسته چك يا شناي رقابتي اجرا نمايند انها تلاش ذهني را توسعه داده اند كه در اندازه گيريهاي فيزيولوژيكي متفاوتي نمايان مي شود0 براي مثا ل كان من 1973و بتي(1978) از عامل شاگردان براي اندازه گيري شده به وسيله ي تكنيك هاي خاص به عنوان يك اندازه گيري غير مستقيم دقت استفاده مي كند0

وقتي كه از موضوعات خواسته مي شود تا وظايف ذهني متفاوت را اجرا كند عامل شاگردان هنگامي كه موضوع تحت فشار براي ايجاد يك پاسخ مي باشد افزايش مي يابد و اندازه ي وظايف مشكل بيشتر است0 به طور مشابه اين مفيد است تا دقت را به عنوان انعكاسي به وسيله ي اندازه گيري فيزيولوژيكي متفاوت در نظر بگيريم0 در اينجا موضوع فعا ل مي باشد0 كانمن(1973) از اندازه گيري فيزيولوژيكي مقاومت پوست استفاده كرد و ضربان قلب به صورت غير مستقيم دقت را با توجه به وظايف متفاوت اندازه گيري مي كند0

دقت به عنوان يك ظرفيت يا منبع

مفاهيم اخير بيان مي كند كه دقت شامل يك محدوديت در ظرفيت يا منابع در دسترس براي كسب اطلاعات از محيط مي باشد0 دقت مورد نياز همراه با بعضي از اين ظرفيت محدود بايد با عملكرد يا كنترل همراه شود چون مقدار اين ظرفيت محدود به نظر مي رسد فعاليت هاي ديگري(B) مورد نياز اين ظرفيت با دخالت نمايد(A)0 دخالت بايد با روش هاي زيادي صورت گيرد: Bمي تواند از سرعت عملكرد و يا كيفيت ان اسيب ببيند0 در حالي كه A در ان بي تاثير است0 (B) B مي تواند تحت تاثير قرار نگيرد در حالي كه A اسيب مي بيند(c) هم   A و B با هم اسيب مي بينند (d) B مي تواند محافظت شود از رخ دادن با هم در حالي كه A پيشرفت مي كند0 اين الگوهاي تداخل مي تواند به ما چيزي درباره ي طبيعت محدوديت ها در ظرفيت بگويد0

تداخل به عنوان اندازه گيري دقت

بنابراين يك تغيير در موقعيت وجود دارد كه دقت به اگاهي مربوط مي باشد كه دقت نوعي محدود براي پردازش اطلاعات مي باشد0 با اين وجود تعاريف كاربردي تغيير مي كند بنابراين دقت به عنوان اصطلاحي از تداخل بين دو وظيفه اجرا شده به صورت پشت سر هم تعريف مي شود 0 بنا براين اگر دو وظيفه بتواند به صورت پشت سرهم و شخصي صورت گيرد يكي از انها نياز به دقت ندارد و يا قسمتي از ظرفيت محدود ما خواهيم فتكه يكي از انها خودكار است و نيازي به دقت ندارد0 از طرفي ديگر اگر يكي از وظايف به صورتع كمتر اجرا شود هنگامي كه با وظيفه ثانويه تركيب شود پس هر دو وظيفه به ظرفيت محدود نياز دارد  در اين مثا ل هر دو وظيفه تقاضاي دقت دارند همچنين در طول زمان اين معيار تداخل يك اصل انتقادي براي دقت مورد نياز مي شود اگر چه اين ازمون براي دقت در زمان هاي اخير محبوبيت كسب كرده است يك امر جديد نيست در قرن گذشته ولش(1898) وظايف پشت سر هم را براي نياز به دقت مورد ازمايش قرار داده است0

تداخل ساختاري و تداخل ظرفيتي

وظايف مي توانند به اثر دلايل متفاوت با هم تداخل پيدا كنند تنها بعضي از انها قابل پيش بيني است و به علت محدوديت ها در ظرفيت هاي مركزي مي باشد0 براي حل هين مساله محققان دو نوع تداخل را تعريف كرده اند 0 تداخل ساختاري كه نتيجه دو ساختار فيزيكي است براي مثا ل دست در يك زمان مي تواند در يك مكان باشد و تداخل بين دست خط و برداشتن گوشي تلفن با هم دست مي تواند باشد0 اين نوعي از محدوديت است و نه به علت محدوديت در ظرفيت همچنين چشم ها مي توانند فقط بر روي يك چيز در يك زمان تمركز نكند و بنا براين دو علامت ديداري پشت سر هم در دو موقعيت مي تواند از اصل سرعت تحت تاثير قرار بگيرد و اين به دليل محدوديت ساختاري است0

از طرف ديگر هنگامي كه كسي مي تواند امكانات را تداخل بين انها وجود دارد نظم دهد تداخل ظرفيت رخ مي دهد و اين به علت محدوديت در ظرفيت مركزي است و به معني دقت است0 براي مثا ل شواهدي وجود دارد كه هر دو نوع تداخل هنگامي كه كسي از يك تلفن در هنگام رانندگي استفاده مي كند وجود دارد 0 يك تلفن دستي از يك تلفن ثابت در طول فعاليت هايي مانند شماره گيري تداخل بيشتري ايجاد مي كند كه اين تحت تاثير تداخل ساختاري است0 به هرحال هر دو نوع تلفن خطر تصادف اتومبيل را مانند صحبت كردن افزايش بدهد كه اين تفسير تداخل ظرفيتي را مورد حمايت قرار مي دهد0

دقت انتخابي:

با توجه به ظرفيت محدود اين عقيده درباره اين مفهوم وجود دارد كه ما ميتوانيم ذقت را به درون دادهاي متفاوت و يا وظايف اختصاص دهيم . دقت انتخابي ميتواند عمدي يا غير اختياري باشد كه اين بستگي به اين دارد كه چگونه اختصاص خاص بدست مي آيد. انتخاب عمدي هنگامي رخ ميدهد كه ما به شكل اختياري حضو كنيم تا به منبع اطلاعات دست پيدا كنيم. مانند گوش دادن به راديو در حالي كه دقت به ديگر منابع به حساب نمي آوريم براي مثال: تلويزيون يا كسي كه با ما صحبت ميكند.

انتخاب غير داوطلبانه يا غير اختياري به عنوان پاسخي به يك محرك خارجي رخ مي دهد. براي مثال: هنگامي كه شما يك صداي بلند توجه ميكنيد . مانند : صداي دو ماشين كه با هم تصادف مي كنند.

دقت انتخابي در موقعيتهاي در وظايف دو گانه مشاهده ميشود. توجه به فعاليت علم نقصهايي را در عملكرد وظيفه b غليان مي كند اگر چه نقصان عملكردي براي علم مشاهده مي شود   

به هر حال به وسيله تغيير وتوجه به فعاليت b شما ممكن است مشاهده كنيد كه فعاليت علم چيزي است كه آسيب ديده و عملكرد b بسيار خوب است.

تئوريهاي دقت 

 اگر دقت تعريف شده يا و به وسيله درجه اي از تداخل بين دو وظيفه اندازه گيري شود تمركز به نوعي از وظيفه كه انجام ميشود بر ميگردد و با يكديگر تداخل ايجاد نمي كند وتحت آن شرايط اين الگوهاي تداخل رخ مي دهد اغلب وظايف روزانه كه ما انجام مي دهيم به عنوان مجموعه اي از فرايند هاي محرك درون داد ورمزي و انتخاب پاسخ وبرنامه حركتي وكنترل حركتي مي باشداين حقيقت كه دو وظيفه پيچيده با هم تداخل پيدا ميكنند ممكن است به خودي  خود معنا دار نباشد چون دليل تداخل واين كه كجا عمليا تهاي پردازش اطلاعاتي تداخل رخ داده است مشخص نيست (جانيت بنيامين و پايمر 1985 )  آيا هر دو وظيفه نياز به فعاليتهاي انتخابي دريك زمان دارند؟ ويا نياز به برنامه حركتي دارند؟ به عنوان نتيجه وظايف آزمايشگاهي ساده تر در اين تحقيق استفاده شده است .

بنابراين مراحل پردازش متفاوت به آساني تعريف شده و مظالعه مي شوند . تئوريهاي زير درباره دقت قصد دارند تا الگوهاي پيداش تداخل را در وظايف متفاوت با استفاده از ساختارها و پردازش ها زمينه اي شرح دهند.

تئوريهاي فيلتر (صافي) شبكه اي مجزا:

تئوريهاي اوليه ي دقت با توجه به متفاوت در جزئيات داراي خصوصيات مهم رايجي مي باشند همه ي انها فرض مي كنند كه دقت يك ظرفيت ثابت براي پردازش اطلاعات دارد و ان عملكرد كيفيت خود را از دست خواهد داد اگر ظرفيت به وسيله ي نيازهاي وظيفه اي تحت تاثير قرار بگيرد اين تئوري هاي شبكه ي مجزا يا ظرفيت غيرقا بل تقكيك مي باشد كه در ان دقت به عنوان يك منبع مجزا دريغ ترگرفته شده است كه مي تواند در هر يك از عمليات هاي پردازش استفاده شود0 تئوريها بر اساس نوع پردازشي اطلاعاتي كه به دقت نياز دارند متفاوت هستند0 تئوري ولفور خرمن مي كند كه همه ي فرايندها نياز به دقت دارند به عبارت ديگر انسان مي تواند به عنوان يك شبكه ي اطلاعاتي مجزا مورد توجه باشند0 كه در يك زمان مي تواند به وسيله ه يك عمليات محرك و پاسخ اشغال شود0 البته اگر يك عمليات مورد نياز باشد هر عملياتي كه قصد انجام ان باشد جلو عمليات ديگر گرفته مي شود و يك منبع تداخل به خدمت گرفته مي شود براي اين دليل پردازش در يك شبكه ي مجزا به عنوان تقاضاي دقت بر اساس معيار تداخل تعريف مي شود0 

قسمتهاي ضعيف تر تئوري شبكه ي مجزا اين را انكار مي كند كه همه ي مراحل پردازش نياز به دقت دارد و به سمت توالي پردازش حركت مي كنند0 بنابراين اين تئوري هاي ديگر بيان مي كنند كه مراحل اوليه ي پردازش بدون دقت پردازش مساوي را بيان مي كند كه در ان تعدادي از علائم جدا گانه بدون دخالت در يكديگر پردازش مي شوند براي مثا ل ترجمه ي امواج صوتي به علائم عصبي در گوش و يا تبديل محرك مكانيكي به فعاليت عصبي در دريافت كننده هاي حركتي در دست ها و پاها بدون دخالت در يكديگر مي توانند با هم رخ دهند به عبارت ديگر اين تئوريها خرمن ميكنند كه پردازش اطلاعات حاشيه اي بدون دخالت و پشت سر هم رخ بدهند اما انها با توجه به مراحلي كه اين تداخل رخ مي دهند متفاوت هستند0

بردنبت(1958) و راچ (1963)بياني كردند كه يك نوع فيلتر (صافي)در طول مجموعه اي از مراحل پردازش اطلاعات قرار مي گيرد(شكل 1-4 و خط 2 و 3 را ببينيد) 0 بر طبق اين تئوري بسياري از محركها مي تواند در شكلي موازي پردازش شوند و در قبل از رسيدن به فيلتر نيازي به دقت ندارند0 هنگامي كه فيلتر بر سر فقط يك محرك در يك زمان براي پردازش در ان قرار مي گيرد 0 ( و بقيه فيلتر مي شود) بنابراين پردازش اظلاعات يك حا لت توالي پيدا مي كند كه نياز به دقت در يك شبكه مجزا را دارد كه محرك فيلتر شده و يكي در داخل شبكه مجزا بر اساس اين كه چه نوع فعاليتي انجام مي شود تا چه محركي مورد نظر است و چه چيزي با وظايف مورد سؤال متناسب است ‌‌، پردازش مي شود0

شكل1-4

استفاده دقت در مراحل متفاوت از پردازش بر طبق تئوريهاي متفاوت خط 1 ‍‍‌‌‌تئوري شبكه اي – مجزاي اصلي را نشان مي دهد [ولفرد 1952] ، خط 2 تئوري فيلتر بردنبت [1958] و خط 3 تئوري داچ و داچ [1963]و تئوري نورمن [1969] و خط 4 تئوري كيل [1973] را نشان مي دهد0

شكل1-4 موقعيت فيلتر پيشنهاد شده براي اين دو تئوري را نشان مي دهد0 ذخيره سازي سنسوري (رمز گذاري) به عنوان يك مورد حاشيه اي در نظر گرفته ميشود كه شامل ترجمه محركهاي فيزيكي به كدهاي عصبي مي شود0 مرحله تجزيه و تحليل ادراكي شامل مرحله اي است كه بعضي مقدمات را از محرك انتزاع مي نمايد(براي مثا ل ، ادراك حركت افقي از عمودي)0 (توجه كنيد كه مرحله ،مرحله ذخيره سنسوري مي باشد و تجزيه و تحليل ادراكي مي تواند تركيب شود تا به مرحله تعيين- محرك دست يابد)0 بردنبت تجزيه و تحليل ادراكي و مراحل بعدي ان به عنوان دقت مورد نياز بررسي مي كند،در حالي كه داچ و داچ ،ترسيمان و نورمن، تجزيه و تحليل را به عنوان يك حا لت خودكار مي بينند(به اين معني كه به دقت نيازي ندارد)،اما مراحل بعدي آن نياز به توجه دارد 0 بنابراين اين تئوريها مشابه هستند،اما با توجه به فيلتر مورد نظر كه در ذنجيره پردازش قرار دارند،متفاوت هستند0

تئوري كيل [1973] درباره ي دقت در توالي مراحل بعد از تئوري داچ - داچ  قرارمي گيرد0

بر طبق مفهوم كيل ، پردازش اطلاعات موازي بوده و دقت از طريق محرك – تعيين و محرك انتخاب- پاسخ آزاد است، در اين نقطه ،تماس حافظه ايجاد مي شود، جايي كه محرك فعا ل مي شود ، از قبيل واحدهاي در ارتباط با مقوله ها ،كه در آن واحدها با محرك به كار مي روند و يا حتي‌‌ جنبه هاي خاصي  از حركت كه به وسيله ي محرك ايجاد مي شود 0 در اين ايده ،چون همه يمحركها  با حافظه در يك زمان تماس بر قرار مي كنند، دقت انتخابي بايد انتخاب كند كه كداميك از اين تماسهاي حافظه پردازش را دريافت مي كنند0 اين عملياتي متوالي از قبيل تحقيق حافظه،رمز گذاري يا آمادگي يك حركت براي دقت بوده، كهاين بر اساس نظريه كيل مي باشد0 اگر دو پردازش در يك زمان مورد نياز باشد،در عملكرد رخ مي دهند0 بنابراين، درشكل 1-4 عقيده در خط 4 نشان داده شده است ،كه نشان مي دهد كه پردازش مي تواند در حا لت موازي باشد و بدون دخالت از طريق انتخاب پاسخ و با عملياتهاي پشت سر هم كه نياز به دقت دارد صورت مي گيرد. 

تخصيص انعطاف پذير ظرفيت:

در تضاد با تئوري فيلتر يك بحث به وسيله كانمن (1973) بيان شده كه ظرفيت به وسيله دقت مي تواند براساس تغيير نيازهاي وظيفه اي تغيير كند . براي مثال: همين طوركه پيچيدگي دو وظيفه پشت سر هم افزايش يابد ، ظرفيت بيشتري در دسترس خواهد بود و مقدار بيشتري از آن در پردازش استفاده مي شود. به طور تدريجي ، هنگامي كه نيازهاي وظيفه اي براي پردازش در جريان اطلاعات بر حداكثر ظرفيت پيشي بگيرد ، در يك يا چند وظيفه حاضر رخ مي دهد. كه در آن حا لت تداخل رخ مي دهد . كانمن وتئوري او از ايده هاي اوليه متفاوت است كه به وسيله پيشنهاد و پردازش موازي كه در همه مراحل پردازش به وجود مي آيد ، شكل مي گيرد. 

كه در ان با تقاضاي دقت همراه است، ايده كانمن كه مقدار دقت تخصيص داده شده در ان ثابت نيست ، مشكلاتي را براي تكنيكهاي وظايف ثانويه براي اندازه گيري ظرفيت به وجود

مي آورد كه فرض مي كند كه ظرفيت كامل است.

تئوريهاي اخير دقت بر اين مسا له تمركز مي كنند كه (انعطاف پذيري در پردازش اطلاعات وجود دارد. براي مثال: در مقايسه با فرض اينكه پردازش نياز به دقت دارد، مي تواند با يك محرك در يك زمان همراه باشد.

تئوريهاي اخيربيان مي كند كه اين منابع مي تواند به وسيله پردازش موازي با هم سهيم باشند .

اينكه چگونه آنها با هم سهيم باشند ، عملكرد يك وظيفه مربوط است و اين به سطح سختي و ديگرفاكتورهاي متفاوت در دو وظيفه متفاوت وپشت سر هم به وسيله نورمن وبارو (1975) ، پاسند و سيندر(1975) و ناون وگوفر مورد بحث قرار گرفته است.

تئوريهاي چند منبعي:

بعضي محققان بحث ميكنند كه دقت به عنوان يك منبع مجزا درك نمي شود بلكه به عنوان گروههاي چند منبعي با ظرفيت وپردازش اطلاعات هستند . در اين بينش ، منابع براي انتخاب يك حركت و منابع براي انتخاب جداگانه هستند . به هر حال ، اين دو عمليات مي توانند بدون تداخل با هم منطبق شوند. (مك لئود 1977 ، ناون و گوفر1979 ، ويكنز1992،1980،1976)

به طور مشابه شفر(1971) و آلبرت،آنتونيس و ريندولز(1972)بحث مي كنند كه دقت مي تواند بر اساس مراحل جداگانه پردازش در يك زمان صورت گيرد0 اين موقعيت با تئوري هاي ظرفيت ثابت سازگاري ندارد0

كه در آن پردازش به عنوان به مرحله مجزا از پردازش تعريف مي شود،اگر چه يك يا چند عمليات مجزا در حا لت موازي بايد اجرا شود،اين بينش كمك مي كند تا مهارت را در وظايفه پيچيده از قبيل تايپ و خواندن نت موسيقي توضيح دهند كه براي آن دقت به صورت مراحل برون داد و درون داد در نظر گرفته مي شود و در يك زمان صورت مي گيرد0

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست