| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
تعريف حق العملكار و شرايط عمومي حق العملكاري در گمرك

ماده 376- حق العمل كاردر گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانيكه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از 10 مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه ها يا مستخدمين حق العمل كاران كه منحصرأ كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آئين نامه خواهند بود. 

ماده 377- هيچ شخصي بعنوان حق العمل كار در گمرك پذيرفته نميشود مگر اينكه پروانه مخصوص اين شغل را از اداره كل گمرك تحصيل نموده باشد. 

پروانه حق العمل كاري در گمرك به اشخاصي داده ميشود كه داراي كارت بازرگاني بوده و حائز شرايط مذكور در زير باشند:

 1.       تابعيت ايران 

2.       سن كمتر از بيست و پنج سال نباشد.

3.       نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي كتبي مقامات مربوط.

4.       حداقل داشتن ديپلم دبيرستان ، دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر در شرائط مساوي حق تقدم خواهند داشت . 

5.       كارمند دولت نباشد.

6.       پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك هر سال يكبار بعمل خواهد آمد. 

تبصره – اشخاصيكه در تاريخ تصويب اين آئين نامه بيش از سه سال سابقه حق العمل كاري دارند از داشتن مدرك تحصيلي فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولي پس از يكسال تمديد كارت حق العمل كاري آنها موكول به توفيق در امتحان موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل كاران به دو طبقه تقسيم و از آنان وجه الضمان نقدي يا تضمين بانكي به شرح زير اخذ ميشود :

1.       كساني كه درآمد غيرخالص حق العمل كاري سالانه آنها تا چهارصد هزار ريال باشد يكصد هزار ريال.

2.       كساني كه درآمد غيرخالص حق العمل كاري سالانه آنها از چهارصد هزار ريال به بالا باشد دويست هزار ريال.

تبصره 1- وجوهي كه به عنوان وجه الضمان اخذ ميشود تا موقعي كه حق العمل كار در گمرك به شغل خود ادامه مي دهد بايد در بانك به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عايد صاحب وجه ميگردد.

تبصره 2- در صورتيكه ميزان درآمد حق العمل كار در يك سال طبق دفتر مذكور در ماده 383 اين آئين نامه از حد نصاب تجاوز نمايد موظف است موقع تمديد پروانه تضمين خود را به تناسب كاركرد سالانه افزايش دهد.

ماده 379- براي تحصيل پروانه حق العمل كاري در گمرك داوطلبان اين شغل بايد كتبأ ازگمركي كه مي خواهند در آنجا حق العمل كاري كنند درخواست صدور پروانه نمايند متقاضي بايد به درخواست خود مدارك حائز بودن شرايط مذكور در ماده 377 اين آئين نامه كه از طرف مقامات صلاحيتدار بايد صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضميمه نمايد، رئيس گمرك مزبور درخواست و ضمائم آن را رسيدگي و تحقيقاتي نيز درباره سوابق متقاضي بعمل آورده درصورتيكه اشكالي در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضميمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش براي تصويب و امضاء به اداره كل گمرك ارسال مي دارد . موقع تسليم پروانه به ذينفع بايد به نسبت درجه بندي به ترتيب 100 و 200 ريال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل كاري روي اوراق چاپي طبق نمونه مخصوص تنظيم و امضاء متقاضي بايد در ذيل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد.

تبصره 2- اشخاصي كه در گمركهاي مختلف مي خواهند به حق العمل كاري بپردازند در تقاضاي خود بايد اين نكته را تصريح نمايند و درخواست خود براي صدور پروانه مستقيمأ به اداره كل گمرك تسليم دارند. اداره كل گمرك مجاز است به تناسب حجم كار و خصوصيات هر يك از گمرك خانه ها تعداد حق العمل كاران را تعيين و محدود نمايد و براي تأمين اين منظور ادارات گمرك شهرستانها موظفند تا قبل از پايان دي ماه هر سال عده حق العمل كاران موظفند تا قبل از پايان دي  ماه هر سال عده حق العمل كاران را كه در سال بعد مورد احتياج خواهد بود به مركز گزارش دهند تا اداره كل گمرك براي صدور پروانه جديد با رعايت مفاد ماده 377 اين آئين نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نمايد. 

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل كاري فقط يكسال از تاريخ صدور آن است درصورتيكه دارنده پروانه مايل به ادامه حق العمل كاري در گمرك باشد بايد قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهاي تمبر پروانه و تسليم دفتر مخصوص حق العمل كاري موضوع ماده 383 اين آئين نامه درخواست تمديد آن را از گمركي كه پروانه را گرفته بكند رئيس گمرك محل درصورتيكه تخلفي كه مستلزم محروميت دائم يا موقت از شغل حق العمل كاري باشد از متقاضي نديده و ادامه شغل او را صلاح بداند مي تواند با ملاحظه دفتر حق العمل كاري سال قبل و پلمپ و امضاي دفتر حق العمل كاري سال بعد تا يكسال ديگر پروانه را در صورتيكه حق العمل كار سابقه ترخيص سالانه حداقل يكصد اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 1 يا پنجاه اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 2 يا 25 اظهارنامه در گمرك خانه هاي درجه 3 داشته باشد تمديد نمايد. 

تبصره – درجه بندي گمرك خانه هاي موضوع اين ماده اول دي ماه هر سال وسيله اداره كل گمرك تعيين و اعلام ميگردد.

ماده 381- حق العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمي ثبتي اشخاصي كه به حساب آنها تشريفات گمركي را انجام مي دهد طبق نمونه اي كه اداره كل گمرك تعيين مي نمايد تنظيم و به اداره كل گمرك تسليم و رونوشت گواهي شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسليمي ضميمه نمايد. 

ماده 382- براي مستخدمين تجارتخانه ها و مستخدمين حق العمل كاران كه جهت انجام تشريفات گمركي يا كمك در انجام امورگمركي به گمرك مراجعه و منحصرأ كارهاي مربوط به تجارتخانه يا حق العمل كار مربوط را انجام مي دهند با رعايت شرايط و تشريفات زير كارت مخصوصي صادر ميگردد. 

الف – اين قبيل اشخاص علاوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبيرستان وداشتن اطلاعات مربوط به امور گمركي بايد داراي شرايط مقرر در بندهاي 1 و 3 و 5 ماده 377 اين آئين نامه باشند و درباره اين قبيل مستخدمين حداقل سن بيست سال خواهد بود. 

ب – اگر  فقط بعنوان كمك در انجام تشريفات گمركي دخالت نمايند بايد معرفينامه اي كه امضاي آن در دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد از طرف تجارتخانه يا حق العمل كار با تعيين حدود مداخله در امور ارائه نمايند در اين صورت حق امضاي اوراق و اظهارنامه را نداشته و اين قبيل اوراق فقط با امضاي بازرگانان يا حق العمل كاري كه از طرف صاحب كالا وكالت دارد درگمرك قبول ميشود. 

ج – اگر بخواهند اظهارنامه و اوراق را نيز امضا كنند بايد وكالتنامه رسمي و ثبتي با رعايت شرايط ماده 381 اين آئين نامه از از صاحب كالا در دست داشته و به گمرك تسليم و رونوشت گواهي شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسليمي ضميمه نمايند.در صورتيكه چنين اختياري از طرف حق العملكار به مستخدم خود داده شود به شرطي پذيرفته ميشود كه آن حق العمل كار طبق وكالتنامه صاحب كالا كه به گمرك تسليم نموده وكالت در توكيل هم داشته باشد. در هر دو حال دهنده معرفي نامه يا وكالتنامه بايد نسبت به اعمال شخص معرفي شده به گمرك به شرح زير ضمانت كتبي بسپارد.

اينجانب …………. داراي كارت بازرگاني / پروانه حق العمل كاري شماره صادره اتاق بازرگاني و صناع ايران / گمرك تعهد مي نمايم هر گاه در اثر اعمال آقاي ………. به اداره كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ضرر و زياني وارد شود و يا در اثر تخلف از مقررات گمركي جريمه به او تعلق بگيرد ضرر و زيان وارده را جبران و جريمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمايم.

د – براي هر يك از اين اشخاص پس از تسليم معرفينامه يا وكالتنامه (اصل يا رونوشت گواهي شده ) و اسناد و مدارك مقرر رئيس اداره در صورتيكه آن را حائز شرايط تشخيص داد كارت مخصوصي مبني بر حدود اختياراتيكه از طرف معرف يا موكل به دارنده آن داده شده است براي مدتي كه از يكسال تجاوز نخواهد كرد صادر مي نمايد. كارتهاي مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه بايد عكس دارنده آن الصاق و با دريافت پنجاه ريال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود.

نسخه اول كارت به ذينفع تسليم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل كار معرف يا موكل ضبط ميشود و اگر دارنده كارت مستخدم تجارتخانه باشد براي او پرونده مخصوصي باز و نگهداري ميشود. 

تبصره - حق العمل كاران مي توانند با توجه به حجم كار خود در گمرك عده لازم نماينده را با تشخيص رئيس گمرك و رعايت مقررات مربوط معرفي نمايند. 

ماده 383- حق العمل كار موظف است تمام عملياتي را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام مي دهد در دفتر مخصوص ثبت نمايد اين دفتر به هزينه حق العمل كار طبق نمونه و دستوري كه گمرك مل مي دهد نگاهداري ميشود و قبل از شروع به ثبت بايد برگهاي آن از طرف گمرك محل شماره گذاري و دفتر پلمپ شود و در اولين برگ دفتر مزبور نام و نشاني حق العمل كار و شماره و تاريخ پروانه صادره از اداره كل گمرك و همچنين تعداد برگهاي آن قيد و به امضاي رئيس گمرك برسد و سپس در مقابل رسيد حق العمل كار تسليم شود.

ماده 384- رئيس گمرك حق دارد هر موقعي كه بخواهد دفتر حق العمل كار را رسيدگي كند و حق العمل كار موظف است به محض اخطار كتبي رئيس گمرك دفتر خود را بلافاصله جهت رسيدگي به اختيار او بگذارد رئيس گمرك يا نماينده او در هر دفعه كه دفتر را رسيدگي مي كنند بايد رويت خود را با قيد تاريخ در زير آخرين ثبت يادداشت و امضا نمايد. 

ماده 385- حق العمل كار مكلف است دفتر مزبور را هميشه مرتب و بدون حك و خدشه نگهدارد.

بخش دوم – تخلفات حق العملكاران و مجازات آنها

ماده 386- هرگاه حق العمل كاردر ضمن اشتغال به شغل حق العمل كاري درگمرك عمدأ‌ اظهارنامه خلاف واقع تنظيم و يا اقدامي برخلاف قانون و آئين نامه گمركي مرتكب شود كه متضمن زيان مالي دولت باشد تخلف او به پيشنهاد گمرك در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك جمهوري اسلامي ايران رسيدگي و در صورت ثبوت تخلف طبق رأي قطعي كميسيون مزبور پروانه حق العمل كار متخلف به صورت موقت يا دائم باطل خواهد شد . (ماده 36 قانون امور گمركي) چنانچه حق العمل كار در ارتكاب قاچاق گمركي دخالت داشته باشد علاوه بر اجراي مقررات بالا مشمول مقررات مرتكبين قاچاق نيز خواهد بود.

تبصره – هرگاه حق العمل كار متخلف از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي داراي حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضا كرده و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند مي باشد و هر گاه حق العمل كار مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي تواند بعنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي حق العمل كاري است در امور حق العمل كاري گمركي مداخله نمايند. 

ماده 387- گمرك هر محل بايد براي هر يك از حق العمل كاراني كه با تحصيل پروانه مشغول حق العمل كاري در گمرك آن محل باشند پرونده مستقلي مركب از سه پوشه نگاهدارد. اوراقيكه در اين پرونده ها هميشه بايد موجود باشد به شرح زير است:

پوشه اول – درخواست متقاضي براي تحصيل پروانه 

رونوشت يا فتوكپي گواهي شده پروانه حق العملكاري 

فتوكپي گواهي شده كارت بازرگاني موضوع ماده 377 اين آئين نامه ورقه رسيد دفتر حق العمل كاري موضوع ماده 383 اين آئين نامه.

پوشه دوم – يك نسخه از هر صورتمجلس تخلف يا صورتمجلس قاچاق كه بر عليه او در گمرك تنظيم ميشود.

پوشه سوم – هر نوع مكاتبات و مراسلات ديگري كه در مورد شخص حق العمل كار مبادله ميشود. 

حق‌العمل کارى (کميسيون)

مادهٔ ۳۵۷ 

حق‌العمل کار کسى است که به اسم خود ولى به‌حساب ديگرى (آمر) معاملاتى کرده و در مقابل حق‌العملى دريافت مى‌دارد.

مادهٔ ۳۵۸ 

جز در مواردى که به‌موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کارى نيز رعايت خواهد شد.

مادهٔ ۳۵۹ 

حق‌العمل کار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نکته را به فوريت به او اطلاع دهد.

مادهٔ ۳۶۰ 

حق‌العمل کار مکلف به بيمه کردن اموالى که موضوع معامله است نيست مگر اينکه آمر دستور داده باشد.

 

مادهٔ ۳۶۱ 

اگر مال‌التجاره‌اى که براى فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده داراى عيوب ظاهرى باشد حق‌العمل کار بايد براى محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدى حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحرى (آواري) به وسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به‌عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الاّ مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

مادهٔ ۳۶۲ 

اگر بيم فساد سريع مال‌التجاره‌اى رود که نزد حق‌العمل کار براى فروش ارسال شده حق‌العمل کار مى‌تواند و حتى در صورتى‌که منافع آمر ايجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعى‌العموم محلى که مال‌التجاره در آنجا است يا نماينده او به فروش برساند.

مادهٔ ۳۶۳ 

اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره‌اى را به کمتر از حداقل قيمتى که آمر معين کرده به‌ فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينکه ثابت نمايد از ضرر بيشترى احتراز کرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

مادهٔ ۳۶۴ 

اگر حق‌العمل کار تقصير کرده باشد بايد از عهده کليه خساراتى نيز که از عدم رعايت دستور آمر ناشى شده بر‌آيد.

 

مادهٔ ۳۶۵ 

اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره‌اى را به کمتر از قيمتى که آمر معين کرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتى که آمر تعيين نموده به‌ فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.

مادهٔ ۳۶۶ 

اگر حق‌العمل کار بدون رضايت آمر مالى را به نسيه بفروشد يا پيش‌قسطى دهد ضررهاى ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلک اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتى محل باشد حق‌العمل کار مأذون به آن محسوب مى‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

مادهٔ ۳۶۷ 

حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و يا عرف تجارتى بلد او را مسئول قرار دهد.

مادهٔ ۳۶۸ 

مخارجى که حق‌العمل ‌کار کرده و براى انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هم‌چنين هر مساعده‌اى که به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل کار مسترد شود.

حق‌العمل کار مى‌تواند مخارج انباردارى و حمل و نقل را نيز به‌حساب آمر گذارد.

 

مادهٔ ۳۶۹ 

وقتى حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل مى‌شود که معامله اجراء شده و يا عدم اجراء آن مستند به‌ فعل آمر باشد.

نسبت به امورى که در نتيجه علل ديگرى انجام‌پذير نشده حق‌العمل کار براى اقدامات خود فقط مستحق اجرتى خواهد بود که عرف و عادت محل معين مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۷۰ 

اگر حق‌العمل کار نادرستى کرده و مخصوصاً در موردى‌که به‌حساب آمر قيمتى علاوه بر قيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به‌علاوه در دو صورت اخير آمر مى‌تواند خود حق‌العمل کار را خريدار يا فروشنده محسوب کند.

تبصره:

دستور فوق مانع از اجراءِ مجازاتى که براى خيانت در امانت مقرر است نيست.

مادهٔ ۳۷۱ 

حق‌العمل کار در مقابل آمر براى وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالى که موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتى که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.

 

مادهٔ ۳۷۲ 

اگر فروش مال ممکن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار مى‌تواند آن را با نظارت مدعى‌العموم بدايت محل يا نماينده او به‌طريق مزايده به فروش برساند(۱) .

(۱) منظور از مدعى‌العموم بدايت، دادستان شهرستان است. ضمناً با توجه به تبصرهٔ مادهٔ ۱۲ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ دادستان و دادسراى عمومى از تشکيلات قضائى حذف و وظايف آن حسب مورد به رؤساى دادگاه‌هاى عمومى و دادگسترى محول شده است.

اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به‌عمل خواهد آمد ولى در هرحال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمى ارسال گردد مگر اينکه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.

مادهٔ ۳۷۳ 

اگر حق‌العمل کار مأمور به خريد يا فروش مال‌التجاره يا اسناد تجارتى و يا ساير اوراق بهادارى باشد که مظنه بورسى يا بازارى دارد مى‌تواند چيزى را که مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به‌عنوان فروشنده تسليم بکند و يا چيزى را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به‌عنوان خريدار نگاه‌ دارد مگر اينکه آمر دستور مخالفتى داده باشد.

 

مادهٔ ۳۷۴ 

در مورد ماده فوق حق‌العمل کار بايد قيمت را برطبق مظنه بورسى يا نرخ بازار در روزى که وکالت خود را انجام مى‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل کارى را برداشت کند.

مادهٔ ۳۷۵ 

در هر موردى‌که حق‌العمل کار شخصاً مى‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۳۷۶ 

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمى‌تواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.

 

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست