| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده‌اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی‌شود.

منشأ اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1. علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می‌باشد.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده‌اند و در تدوین آن تحت تأثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده، از استعمال سقط (جنین) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده‌اند. همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده‌اند لکن در عمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است. 2

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضوابط قانونی حاکم، بر سقط جنین حمل، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید.

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی، که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده‌اند، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته‌اند.

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری، تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده‌اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده‌اند. نظر به اهمیت این تغییرات، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می‌دهد.

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می‌دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می‌نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.3

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی‌تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد. اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است.

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده‌اند. صاحب تکمله المنهاج در مساله 379(ج 2) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین (فصل 11) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله (ج 2) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده‌اند.

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل، به نتیجه رسید.

جنین، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است، (" جن فی الرحم ": نطفه در زهدان مادر پوشیده است) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین، به نحوی که قابل زیستن نباشد، اطلاق می‌گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می‌رود، و مبدأ حیات جنینی، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی می‌شود.

حمل: از نظر لغوی به بچه‌ای گفته می‌شود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار می‌رود و به بچه‌ای گفته می‌شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند. از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می‌شود.

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد، از بین برود، این عمل سقط حمل نامیده می‌شود. با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیراً تصویب، سقط جنین عبارت خواهد بود از: انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد.

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه: اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می‌دهیم.

2

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مؤمنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. "

و همچنین نظریات فقها، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است:

- دیه اسقاط نطفه‌ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می‌شود: 20 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است: 40 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است: 80 دینار است

- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح: 100 دینار است 4

با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدأ حیات جنینی را که از آن حمایت می‌کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی، دوران حیات جنینی، که اولین دوره حاملگی است، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید.

همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدأ حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم می‌شود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است، از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان می‌رسد.

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر می‌دارد:

سقط جنین قبل از پیدایش روح، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه: " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."

می‌توان نتیجه گرفت که مبدأ اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید.

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون می‌توان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و سقط جنین ناشی از خطای محض دانست. در این مبحث به طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

1

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از:

الف – عنصر مادی

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آید.

با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه: " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط می‌گردد بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. " و همچنین قسمت اخیر ماده 91 نیز که مقرر می‌دارد: ...

و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شود "، ملاحظه می‌شود که قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام می‌یابد کافی دانسته است.

در نتیجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت، پیش بینی کرده است، بدون اینکه برای زن حامل، که ممکن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد.

یادآوری این نکته بجاست که در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی که عالما و عامداً راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور می‌شد یا در استعمال آنها تمکین می‌نمود، مجازات یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم می‌شد.

ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب (عنصر روانی)

برای تحقق سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل، اقدام مثبتی انجام دهد. بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینکه بدون قصد حصول سقط جنین، زن حامل را مصدوم نماید، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممکن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد.

2

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد 194 تا 200 قانون دیات و ماده 151 قانون تعزیرات سقط جنین ممکن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا کند.

الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند، تنها به تعیین دیه متفاوت، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد 18 الی 184 آن قانون حکمی دیده نمی‌شود.

به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات اسلامی که جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی می‌شود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد. این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است.6

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از:

01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان

اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد.

مطابق ماده 151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی، حبس از 3 ماه الی 1 سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محکوم خواهد شد.

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ضابطه اساسی تشخیص جرائم غیرعمدی وجود اثبات خطای جزائی مرتکب جرم است. خطای جزائی نیز عبارت است از ارتکاب عملی که در انجام آن احتمال ایراد صدمه و زیان دیگری وجود دارد، و این عمل ممکن است یک عمل مثبت مانند بیاحتیاطی راننده و یا عملی مانند بی مبالاتی مرتکب باشد. لکن وقوع خطا به تنهائی موجب مسئولیت مرتکب جرم غیرعمدی و تحمیل مجازات بر وی نمی‌باشد. زیرا برای آنکه مرتکب از نظر جزائی مسئول دانسته شود، لازم است بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد.

ج – تکمله: برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

1- هرگاه در اثر ضعف و یا اشکالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی که در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود، آیا می‌توان کسی را مسئول دانست؟

پاسخ به این سؤال منفی است. چه اساساً این موارد را نمی‌توان به کسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست.

2- ممکن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد، در اینصورت نیز آیا کسی مسئول خواهد بود یا خیر؟

پاسخ در این مورد نیز منفی است. چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است که جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانیکه در سلامت او مؤثر و مسئول می‌باشند مسئول مرگ او می‌باشند، لکن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به کیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد، کسی که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود.

3- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام (و طی در حال حیض) یا به شبه یا به زنا تشکیل شده باشد و کسی او را سقط کند آیا مرتکب مسئول خواهد بود یا خیر؟

پاسخ به این مورد مثبت است، چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی که به موجب آن، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احکام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت.

4- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین، طبق ماده 198 به نسبت دیه همان جنین است. فی المثل اگر یک دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود، چون دیه هر دست نصف دیه کامل می‌باشد و دیه دو دست در مرد دیه کامل است و دیه کامل در جنین 100 دینار می‌باشد. پس دیه یک دست در مورد جنین 50 دینار خواهد بود.

در مورد خراش به سر و صورت جنین، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاری شود (حارصه) مطابق ماده 186 قانون دیات " یک شتر " می‌باشد و یک شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دینار می‌باشد پس دیه خراش در این موردیک دینار دینار یعنی یک دهم دیه خراش (در غیر مورد جنین می‌باشد.

5- اگر کسی مرتکب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یک دیه کافیست یا باید به تعداد هر نفر یک دیه بپردازد؟

با توجه به مواد 195 و 197 قانون دیات مرتکب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود.

6- اگر خود زن جنین را سقط کند آیا او هم باید دیه بپردازد؟

طبق ماده 196 قانون دیات هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد بپردازد و خود وی از آن دیه سهمی نمی‌برد.

والسلام

 

منابع:

 

1-1956.101

2-در این باره رجوع شود: به رأی شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رأی شماره 62 مورخه 19/9/1319 شعبه پنجم دیوان عالی کشور. که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است.

3- دکتر ابراهیم پاد – حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، صفحات 68 و 70 چاپ سوم، سال 1352

4- هر دینار یک مثقال طلا به وزن 18 نخود می‌باشد.

5- ماده 852 قانون مدنی:"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد."

6- دراین باره رجوع شود، به جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی، صفحه 597

 

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست