| دوشنبه 04 تیر 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت
طراحی رنگ نماییی خانه های عمومی

رنگ ها و ویژگی های معماری نمای ساختمان ها از فاکتور های بسیار مهم و اصلی در مورد ظاهر شهرهاست . زمانی که شهر با توجه به جنبه ها و چشم اندازهای متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد. اولین تصور از ساختار هندسی و رنگ نمای ساختمان ها حاصل می شود.

 ساختار مربوط به رنگ نمای ساختمان باید شاخص های مربوط به ساختمان ها و ناحیه مورد نظر را منعکس کند. در این حالت ساختارهای مختلف مربوط با محیط زیست طبیعی و مصنوعی از قبیل نوع زندگی، وضعیت آی و هوایی ویژگی آب و بافت های تاریخی باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و ترکیب مربوط رنگ نما باید طبق ساختمان ها ، از قبیل پشی زمینه فرهنگی – اجتماعی جامعه، ساختارهای سنتی ساختمانها و فرایندهای طبیعی را نباید فراموش کنیم. زیرا در بعضی از نواحی با ساختمان های سنتی و با شیوه های ساختمانی خاص، مواد و رنگ ها منجر به ایجاد ساختارها و مفاهیم خاص برای شهرها و اماکن زیستی می شوند. هدف این مقاله این است که تقابل رنگ ها ، ترکیب رنگ، طراحی رنگ برای خانه ها توصیف کنند و طرح زنگ Houisay Bizimatmass را توضیح دهد ،که در یک ناحیه جدید زیستی در استانبول، و ترکیه مطرح شده و بیانگر مثالی در مورد این ساختار است.

شاخص های معماری ساختمانها نقش بسیار مهمی را در ایجاد ویژگی های خاص زیستگاه ها ایفا می کنند. به منظور ایجاد یک محیط زیست تاثیر گذار و جذاب ، ساختمان ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و با محیط اطراف نیز هماهنگ باشند . رنگ نمای ساختمان یکی از بخش های جدا ناپذیر معماری و یکی از شاخص های مهم برای ایجادمحیط طراحی معنادار، مشخص و قابل تفاوت است.بااستفاده از قدرت و تاثیر رنگ ها ، این امکان وجود دارد که به ساختمانی تاکید می کند تا یک تعریف کلی ارائه دهد و در این حالت بعضی از مشکلات ساختاری را می توانند پنهان کنند.

در نتیجه ، رنگ نما یکی از مهمترین جنبه های زندگی شهری و از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر ظاهر و نمای شهرهاست. رنگ ها باید برای بیان تصاویر توسعه جدول های رنگی که مربوط به خیابانها ، میدان ها، و وسایل موجود است مورد ارزیابی قرار بگیرند. رنگ هاای نما باید جذاب و زیبا باشند. به علاوه رنگ های ترکیبی نما باید بیانگر مقیاس مناسب ساختمان ها، به منظور تاکید بر منشا و مقیاس و ارزش زیستگاه ها باشند و رنگ ها باید بر پایه ویژگی های طبیعی تاریخی، فرهنگی و معماری ناحیه زیستی انتخاب شوند. به خاطر همین مسئله ، در طول طراحی رنگ نمای یک ساختمان مطالعات بسیار زیادی باید صورت بگیرد و فاکتورهای تاثیر گذار زیاد مورد ارزیابی قرار بگیرند. مشخص است که ترکیب رنگ ها در طراحی خانه های همگانی خواستار مطالعات بسیار گسترده با توجه به جزئیاتی است که این ساختار بیشتر از تحقیقات مربوط به ساختمان های واحد مورد نیاز است. زیرا ما بیشتر از یک ساختمان در نظر گرفته می شود و هر ساختمان بیانگر ساختارها معماری مشابه ای است. معمولاً همانطور که جمعیت در شهرها افزایش می یابد، نواحی زیستی خانه ها در مراکز شهرها محدودتر می شود. و این مسئله به خاطر هزینه های بالا و دیگر شرایط اقتصادی است. به صورت کلی، این ساختارها باعث می شود که خانه های همگانی در نواحی زیستی جدید که از مرکز شهر دورتر هستند ساخته شوند. زمانی که رنگ مربوط به نمای یک ساختمان را طراحی می کنیم ، تمام فاکتورهایی که عنوان کردیم را باید مورد ارزیابی قرار دهیم . این قبیل فاکتورها عبارتند از:

محل زندگی، عرضه آب، وضعیت آب و هوایی.

طرح های تاریخی ، که مثل پیشینه فرهنگی – اجتماعی جامعه و ساختارهای سنتی و طبیعی مربوط به ساختمانها ، به علاوه برای خانه های همگانی، و داشتن خانه های چندطبقه ، پارامترهای دیگری از قبیل ، ناحیه مربوط به طرح ، تعداد و مکان ساختمانها ،ساختمانهای گروهی ، توزیع ساختمانها در گروه ها بر انتخاب ترکیب رنگ اصلی تاثیر می گذارد. در نتیجه طراحی ترکیب رنگ نمای خانه های همگانی نسبت به خانه های شخصی بسیار پیچیده تر است. ترکیب رنگ ها در خانه های همگانی باید با ساختارهای تخصیص یافته خانه های واحد متناسب باشد، باید با تمام ساختمان ها در زیستگاه مربوطه و ناحیه ای که این قبیل خانه ها در آنجا مستقر شده اند. متناسب باشند.

به عبارت دیگر طراحی رنگ مربوط به خانه های عمومی، ممکن است در 3 مرحله صورت بگیرد :

اولی ( مخصوص) در خصوص محیط طبیعی باشد، برای مثال ريال وضعیت آب و هوایی نواحی سرسبز، و خاصیت جغرافیایی زمین را در انتخاب رنگ باید در نظر بگیریم و ویژگی های مربوط به خانه های ترکیب به محیط مصنوعی را نیز در نظر بگیریم که این مسئله شامل شاخص های فرهنگی، سنتی و تاریخی است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

دومی دوم، تخصیص و مشخصات زیستگاه ، باید مورد ارزیابی قرار بگیرد در یک ترکیب رنگ برای خانه ها طبق ساختارهای محاسبه شده و فرایندهایی که در مرحله اول ذکر شده انتخاب شود. 

سوم ، رنگ های مناسب برای هر ساختمان باید طراحی شود. بعد از اینکه به صورت خلاصه ساختار متقابل رنگ ها را مورد ارزیابی قرار دادیم ، ساختارهای متقابل اصلی و شاخص های مربوط به طراحی رنگ نما، و توصیف کامل از شاخص های خاص، مراحل طراحی و رنگ نمای خانه ها B در استانبول وترکیه ، به عنوان مثالی در مورد رنگ های خانه ها در این مقاله باید به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. 

اطلاعات دقیق و مشخص در مورد محیط زیست ما ، از طریق چشم  ما حاصل می شود. انتقال این قبیل اطلاعات و ساختارهای بصری در ابعاد معنی دار از طریق مجموعه ای از فرایندها حاصل می شود. رنگ ها یک نوع از اطلاعاتی هستند که مستقیماً به چشم ما منتقل می شوند و درک رنگ های یکی از بخش های معنی دار ساختارهای بصری هستند. رنگ مربوط به یک سطح روشن بیانگر رنگ مربوط به سطح است سطح است که منعکس می شود. و در این حالت باعث ایجاد ساختارهایی برای بینندگان می شود. به همین دلیل ، رنگ ها یکی از ساختارهای کیفی تمام فرایندهای بصری است و در این شرایط با داشتن یک محیط بی رنگ امکان ناپذیر است . درک رنگ ها ، انتخاب رنگ 2 موضوع متفاوت است . عملکرد رنگ در طراحی رنگ ها به تحصیل ، جنس ، علاقه ، و دیگر عملکردهای خاص بستگی دارد.

افراد مثل فرهنگ ، سنت ، تاثیرات مذهبی ، مد، ساختارهای اجتماعی و شرایط جغرافیایی ومحیطی که افراد در آغاز زندگی می کنند بر انتخاب رنگ تاثیر می گذارند . زندگی در کنار افراد ، و عملکرد اجتماعی و محاسبه تاثیرات بیانگر ایجاد یک تاثیر متقابل بر سطح رنگ هاست که با توجه به اختلاف بین رنگ های سطح مطرح می شود. در حقیقت اگر مقایسه رنگ ها بین نواحی بصری به صورت مناسب صورت نگیرد. اغلب اجتناب ناپذیر است که این ساختارها را با بی میلی و بی انگیزه ملاقات نکنند، درک هر نوع ساختار و یا سطح در بین حوزه های بصری به اختلاف بین رنگ هایی بستگی دارد که از طریق چشم از نقاط مختلف حوزه های بصری حاصل می شود. اگر هیچ تغییری در خواص کیفی وکمی رنگ ها وجود نداشته باشد، و هیچ نوع تغییر در زمان وجود نداشته باشد درک بصری ساختارها غیر ممکن است. در نتیجه مقایسه ها در حوزه های بصری برای ایجاد تاثیرات دقیق برانگیختن احساس و بیان نظرات خاص ببیند. استفاده می سود. عبارت، مقایسه کردن برای بیان تفاوت بین ساختارهای خاص بین رنگ و نورها استفاده می شود . حس بصری مربوط به نورها بیانگر 3 ساختار مقایسه ای است.

طول موج مشخص ، میزان درخشش ، تحریک خلوص ، که با توجه به درک حسی درخشندگی کرماتیک و با توجه به سیستم رنگ munsed در مورد مقدار و کروم ها مطرح می شود. مقایسه کیفی ومحدودیت های مربوطه می توانند با استفاده از فرمول زیر برای سیستم رنگ محاسبه شوند. این فرمول ها از فرمول اصلی مقایسه (L1-L2)L گرفته شد.

که حداکثر ساختار مقایسه ای 1 و حداقل مقدار 0 است . مثال هایی در مورد محاسبه ساختار کیفی با توجه به ساختارهای مربوط به سیستم رنک به صورت زیر مطرح می شود:

حداکثر مقایسه از طریق استفاده از ساختارها با یکدیگر حاصل می شود. حداقل مقایسه حداقل مقدار کیفی مقایسه ای (1) است که با استفاده ترکیبی حاصل می شود. برای رنگ ، رنگ های مشابه ، برای مثال  5Y , 5R,5R مطرح می شود. برای مقدار ، مقادیر مشابه ، برای مثال ريال سیاه (0) سیاه (0) 8.8.5.5 برای کروم ، کروم های مشابه ، برای مثال 2.2.7.7و... مقایسه کیفی بین 2 محدوده (0-1) که کاهش به صورت زیر نشان داده می شود. برای رنگ ها کاهش نسبت رنگ های کروم، برای مثال ، مقایسه بین 5R , 5λ 5G,  است، مقایسه 4، بین 5Y , 5R است. 

برای مقدار رنگ ، برای مثال مقایسه 7 : بین 2 و 9 مقدار 4. بین 4و 8 برای کروم. میزان استفاده از رنگ کروم . اگر حداکثر کروم برای هر رنگ 20 باشد. مقایسه ساختار برابر با 4 است که بین 2و 12و 2 مطرح شد....

شمار بسیاری از تحقیقات در مورد رنگ هایی صورت گرفته که با هم سازگار و منطبق هستند و زمانی که این رنگ ها در کنار یکدیگر استفاده می شوند. این ساختار با نام ترتیب و ترکیب رنگ ها معرفی شده اند. ایجاد یک تاثیر بارز و یا ایجاد یک پیام خاص در بیننده به وجود یک یا 2 رنگ و ساختارهای کروم موجود در حوزه های بصری بستگی دارد. به علاوه تاثیرات متفاوت و مفاهیم متفاوت طبق تعداد، نوع ، کیفیت و توزیع ساختارهای مقایسه ای حاصل می شود. 

مقایسه رنگ های ممکن و ترتیب آنها به تغییرات موجود در رنگ ها بستگی دارد و به صورت خاص در 3 گروه عنوان می شود. مقایسه های سه تایی، مقایسه تکی، مقایسه ساده ساختارها تاثیر مربوط به ترتیب مقایسه ای 3 تایی طبیعی و آشناست. و مثل 3 ترکیب هر 3 رنگ در ساختار ترتیبی و تغییرات ساختگی . این مقایسه با نام مقایسه طبیعی نیز شناخته شده است. در ساختاره مقایسه ای طبیعی هر یک بیانگر تغییرات به صورت تصادفی است و کیفیت مقایسه ای بسیاری بین آنها وجود دارد . ساختار بصری که 3 ساختار مقایسه ای دارد ، بیانگر تاثیری است که طبیعی است. معمولی است قابل ملاحظه است و مثل زندگی روزمره مطرح می شود.

در نتیجه ، به منظور ایجاد یک تصویر زیبا ساختار مقایسه ای رنگ ها ، بیانگر پیام و تصاویر زیبایی هستند که در 2 گروه اصلی طبق محدودیت مقایسه رنگ ها نسبت به یکدیگر به صورت زیر عنوان می شوند . ترتیب مقایسه ای ساده در ساختار ترکیبی و خواص کیفی فقط یکی از رنگ ها تغییر می کند.

تاثیر این نوع مقایسه ساده مخالف ساختار طبیعی و مطرح شده است. به منظور ایجاد یک تاثیر بصری قوی 2 شرایط محدود بیانگر حداکثر کیفیت مقایسه ای است که برای تغییر ساختارها محاسبه می شود. یکی از آنها محدودیت مربوط به شرایطی را محاسبه می کند که با رنگ های مشابه استفاده می شود که این ساختار ها از مقایسه کمی برخوردار هستند. به عبارت دیگر یک گروه رنگ متقابل کمتری دارد باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. دومین محاسبه مربوط به شرایط محدود باید به تنهایی مطرح شود در این شرایط در بین شمار بسیاری از ساختارهای متقابل کم ، تغییرات دیگر مربوط به رنگ ها مطرح می شود که بیانگر رابطه متقابل بزرگتری است . 3 نوع از ساختار متقابل ساده بیان شده ، مقایسه ترتیب رنگ ها ، برای مثال 6/6-60-6/6-55-66/50 ساختار کیفی مربوط به رنگ بین 5-55 و 55-6/6 است . ترتیب متقابل مقدار برای مثال 65-4/2-65-6/7 ساختار کیفی مقدار متقابل 7/0 بین 2،9،65-6/9 و مقدار کیفی ساختار مقایسه 7 است.

ترتیب تقابل کروم ها.

برا ی مثال 85-2/5 و 85- 1/5 ساختار کیفی تقابل کروم ، 86- بین 14/2 ترتیب تقابل ساده تا رنگ های مشابه در این ترتیب تمام رنگ ها تغییر می کنند . 2 تا از 3 رنگ کمتر از ساختار و رنگ سوم تغییر می کند. به عبارت دیگر، 2 رنگ از 3 رنگ مطرح شد ، تقابل کمتری دارند.و رنگ سوم از ساختار مقایسه ای بیشتری تشکیل شده است . این قبیل ساختارها با ترتیب رنگ شبیه ترتیب متقابل ساده معرفی شده اند . این قبیل ساختارها به صورت زیر نشان داده می شوند:

شبیه به ترتیب متقایل رنگ:برای مثال 5/6/6 و 55-6/6 شبیه به ترتیب تقابل مقدار، برای مثال 65-4/2 و.. شبیه به ترتیب رنگ کروم  ،برای مثال 91-2/5 ترتیب تقابل دوتایی . در ساختار دوتایی، محدودیت 2 ساختار از رنگ ها تغییر می کند، در نتیجه 2 نوع تقابل صورت می گیرد. تاثیر آنها از ساختارهای طبیعی دور است، اما تاثیر گذاری کمتری دارندو نسبت به ساختار کلی ساده قذرتمندتر هستند .3 نوع ساختار دوتایی در این حالت مطرح می شود. در این ترتیب ، اگر ساختارکیفی یکیاز ساختارهای در حال تغییر ، بیشتر از دیگری انتخاب شود تاثیر شبیه به صورت بسیار قوی مطرح می شود . ترتیب رنگ مشابه مشابه: برای مثال.3/2-20-5/3-20و... ترتیب مقدار مشابه برای مثال 30-6/5 و 35-5/3 .

ترتیب کروم مشابه

برای مثال5-4/7 شبیه به ترتیب تقابل دوتایی در این ترتیب تمام رنگ ها تغییر می کنند. اما یکی از 3 رنگ موجود نسبت به 2 رنگ دیگر تغییر کمتری دارند این نوع  ساختارها با نام ترتیب رنگ شبیه به ساختار 2 تایی مطرح می شود . شبیه به ترتیب رنگ مشابه . برای مثال 3/2-17-23-4/5 و.. شبیه ترتیب مقدار مشابه . برای مثال 30-6/5-0/4 شبیه به ترتیب رنگ مشابه برای مثال 5-6/4-5-6/5 همانطو رکه در بالا ذکر شد ، تاثیرات متفاوت مفاهیم طبق تعداد ، نوع کیفیت ، و توزیع رنگ ها با استفاده از رنگ موجود مطرح می شود .

ایجاد تاثیر خاص و یا پیام زیبا شناختی خاص برای بیننده به وجود یک یا 2 رنگ ، مقدار رو ساختار کروم در حوزه بصری بستگی دارد.

ساختار متقابل رنگ ها که قبلاً در این مقاله توصیف شدند به طراحان رنگ ها کمک می کند اما منجر به انتخاب رنگ برای طرح ها نیز نمی شود . برای مثال : هر شخصی می داند که رنگ های روشن ، گرم اغلب باعث جلب توجه افراد می شود. اگر رنگ مربوطه مناسب باشد، رنگ موجود در حوزه بصری باید از رنگ های گرمتر انتخاب شود تا احساس قوی تری را در انتخاب ساختار ایفا کند. متشابهاً برا یبیان تاثیر مقدار رنگ های روشن تر برای دسترسی به ظاهر مناسب تر استفاده شود تا تاثیرات بهتر داشته باشند و از رنگ های گرمتر باید استفاده کنیم. همچنین استفاده از ساختارهای ترتیبی موفقیت آمیز تر و به منظور دسترسی به نتایج قوی و تاثیر گذارتر . ساختار متقابل رنگ ها باید انتخای شود . باید رنگ ها نواحی کوچکتری را نسبت به بقیه بپوشانن. از طرف دیگر ، انتخاب رنگ ، عملکرد رنگ در طرح مربوط به تحصیل ، جنس ، علاقه عملکرد هر شخص به صورت فاکتورهای فرهنگی، مذهبی و سنتی و مد ، ساختار اجتماعی ، شرایط جغرافیایی و محلی بستگی دارد. برای طراحی رنگ نما ، مثل رنگ های دیگر، فاکتورهای تاثیر گذار بر انتخاب رنگ ، ساختار های مربوطه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. در زیر بعضی از ساختارهاای زیر بنایی و مقاله هایی در مورد رنگ نما و تحقیقات مربوطه انتخاب رنگ مطرح شده که به صورت زیر خلاصه شده است.

نواحی تار، و روشن ، بر سطح ساختمان ایجاد می شوند. زیرا طرح نمای ساختمان و حرکت خورشید را نشان دهند. به عبارت دیگر، سایه های تاریک در زیر نور خورشید به خوبی دیده می شوند. در این شرایط رنگ های مشابه به مقدار متناوب از یک رنگ و کروم نیز ممکن است استفاده شودو

اختلافات رنگ بین بخش های تیره و روشن منجر به ایجاد مقایسه ارزیابی طبیعی شود. 

لازم به ذکر است که این مقایسه طبیعی بین نواحی تیره و روشن بر ترکیب رنگ نما تاثیر می گذارد. با توجه به این نقطه نظر، ممکن است که رنگ نمای ساختمان از شرایط آب و هوایی محیطی متفاوتی نیست. این شرایط باید توسط طراحان رنگ نما به خوبی مورد ارزیابی قرار بگیرند. و برای نواحی با شرایط آب و هوایی گرم ، جایی که ترکیب رنگ با رنگ های روشن نباید استفاده شود. این قبیل ساختارها باید به خوبی مورد ارزیابی قرار بگیرند. در عوض ، باید رنگ ها و کروم ها با تقابل کمتری استفاده شوند. در شرایط آب و هوایی سرد معمولاً نور خورشید کم است. ساختار ارزیابی در مورد نما نیز به صورت جزئی مطرح می شود . این نما فقط برای مدت زمان کوتاهتری قابل رؤیت است . از طرف دیگر،  نواحی باآب و هوای گرم، اینطور عنوان شده که رنگ های سفید و رنگ های روشن در مقابل تاثیرات گرم خورشید استفاده می شود که بر عکس آن در نواحی سرد، رنگ های نسبتا، تار و رنگ های تاریک به منظور استفاده از گرمای خورشید استفاده می شود. با وجود اینکه نیازهای خاصی وجود دارند . محیط زیست با نواحی سبز و آب و رنگ های سرد برای ایجاد انطباق با محیط زیست انتخاب می شوند، و با توجه به انتخاب رنگ یا کروم به مقدار کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در یک شهر ساختمان های تاریخی و نوین بسیاری وجود دارد و این ساختمان هابه عنوان ساختار اصلی محاسبه ویژگی خاص یک شهر می باشند. در بعضی از شهرها ، ساختمان های تاریخی در ناحیه خاصی از شه رو یا نواحی خاصی وجود دارند و یا بعضی اوقات در مکان های مختلف به صورت خاص و مجزا وجود دارند. 

در یک شهر ، ساختمان های تاریخی با توجه به عملکرد های متفاوت بخشی از ساختار فرهنگی شهر هستند و در نتیجه منشا اصلی آنها بسیار مهم است. زمان یکه یک ساختمان جدید در نواحی تاریخی ساخته می شود، رنگ ساختمان باید به تناسب رنگ ساختمان های تاریخی انتخاب شود. بدین ترتیب بیانگر بافت تاریخی است. بعضی اوقات در شهرهای کوچک و یا شهرکها بیشتر ساختمان ها به صورت زیستگاه های سنتی طراحی شده اند. عادات اجتماعی و فرهنگی افرادی که در این نواحی زندگی می کنند از قبیل ، وجود مصالح ارزان و در دسترس  ،و حیطه مربوط به مصالح ساختمانی از قبیل سنگ ، آجر، گل، سیمان . یکی از اصلی ترین ساختارهای محاسبه ساختمان های سنتی هستند که در یک زیستگاه وجود دارند. به منظور ساختن ساختمان د راین نواحی شیوه معماری و ساختمان سازی و ساختارهای طبیعی و سنتی و رنگ ها باید به تناسب زیستگاه های خاص و طبق شاخص رنگ های کلی استفاده شوند. در نواحی زیستگاهی جدید شهر ، برای ساختمان های شخصی و خانه های عمومی جدید ، فاکتورهای محیطی اغلب از اهمیت بسیاری برخوردار نیستند.

بنابراین طراحی رنگ نما به صورت آزادانه صورت می گیرد ئ انتخاب رنگ نیز محدود تر هستند. شاخص طراحی ساختمان های واحد باید با جزئیات بیشتر زمانی مطرح شوند که رنگ نمای استفاده شده در ساختار محیطی و زیست گاهی موجود محاسبه شود. در ابتدا ، بخشی از نما که مورد نظر است باید مورد ارزیابی قرار بگیرد ، جذابیت ساختمان از طریق انتخاب این مسئله که از رنگ گرم مثل نارنچی و قرمز و رنگ های روشن برای نما استفاده کنیم. بیشتر می شود. در هر یک نماهای مربوط به ساختمان ، با استفاده از ترتیب مناسب رنگ می توانیم تاثیرات بهتری را در بین چند ساختار ایجاد کنیم. نوع مواد مورد استفاده شده در نما نیز تاثیر بسیار بارزی بر انتخاب رنگ مناسب دارد. برای مثال اگر نما از مواد طبیعی اط قبیل سنگ وسیمان تشکیل شده باشد ، این مواد استفاده از رنگ و انتخاب رنگ را محدود می کند. مشخص است که تناوب رنگی بیشتری برای ساختارهای مصنوعی مثل رنگ، کروم نسبت به ساختارهای دیگر وجود دارد.

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست